Evenement voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 16/06/2022

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Aanvaarding

Elke persoon die deelneemt aan ons evenement (hierna: “u” of “deelnemer”) moet deze Evenement Voorwaarden ondertekenen en aanvaarden.

Door het invullen en ondertekenen van de inschrijving en deelname aan het evenement, gaat u automatisch akkoord met deze Evenement Voorwaarden en alle bepalingen ervan zoals hieronder opgenomen.

1.2 Evenement

European Bug In is een bijeenkomst van luchtgekoelde Volkswagens en afgeleiden.

1.3 Organisator Evenement

Wie zijn wij (hierna “wij”, “ons” of “Organisator”):

BUG IN ENTERPRISES
Beverstraat 18
9400 Ninove
BE 0895.928.127

 

2. DEELNAME

2.1 Voorwaarden voor deelname

Deelname staat open voor bestuurders van luchtgekoelde volkswagens en afgeleiden, waaronder kevertjes, busjes, karmann’s, porsches, buggys, en alle bijzonderheden met een luchtgekoelde motor.

Elke deelnemer moet de vergoeding betaald hebben (zie hierover hoofdstuk IV. Vergoeding), alsook deze Evenement Voorwaarden aanvaard hebben.

Tot slot moet elke individuele deelnemer tevens voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2.2.

2.2 Deelnemers

Elke deelnemer moet voldoen aan een aantal basisvoorwaarden opdat deze kan deelnemen aan het Evenement.

De deelnemer die het voertuig bestuurt:

  • moet minstens 18 jaar oud;
  • moet beschikken over een geldig rijbewijs;
  • moet beschikken over een geldige autoverzekering.

 

3. VEILIGHEID

3.1 Naleving toepasselijke wetgeving

Deelnemers dienen zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van de stad en/of het land waar het evenement waaraan u deelneemt plaatsvindt, inclusief maar niet beperkt tot alle snelheidsbeperkingen, verkeersregels, wetten met betrekking tot de veiligheid van uw voertuig en de bediening van uw voertuig, wetten met betrekking tot de registratie van uw voertuig, wetten met betrekking tot uw persoonlijke bevoegdheid om een voertuig te besturen, verzekeringswetten met betrekking tot de bediening van uw voertuig en wetten met betrekking tot het bezit of gebruik van alcohol, drugs of andere verboden middelen.

Indien een deelnemer in overtreding blijkt te zijn van enige toepasselijke wet, behoudt de Organisator zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken en zonder dat hiertegen beroep kan worden ingesteld, u te verbieden verder deel te nemen aan het evenement zonder recht op enige terugbetaling.

3.2 Veilig rijden

Deelnemers dienen veilig en met gepaste hoffelijkheid te rijden ten opzichte van alle andere deelnemers en leden van het publiek. Roekeloos rijden is verboden. Indien u wordt betrapt op roekeloos rijgedrag door de Organisator, haar werknemers of andere deelnemers, behoudt de Organisator zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder dat hiertegen beroep kan worden aangetekend, u te verbieden verder deel te nemen aan het evenement zonder recht op enige terugbetaling.

Alcoholgebruik of het gebruik van enig ander verboden middel tijdens het rijden, noch het rijden onder invloed van alcohol of enig ander verboden middel op eender moment is ten strengste verboden. Indien een deelnemer onder invloed van alcohol of enig ander verboden middel verkeert tijdens het rijden of een poging daartoe, behoudt de Organisator zich het recht voor de deelnemer te verbieden verder deel te nemen aan het evenement zonder recht op enige terugbetaling.

U mag niet rijden als uw vermogen om dit veilig en correct te doen op enigerlei wijze in het gedrang komt door ziekte, gebrek aan voldoende rust, medische intoxicatie, onder invloed van verboden middelen, of enige andere omstandigheid waardoor u de andere deelnemers, het algemene rijdende publiek, voetgangers, en andere personen of eigendommen op enigerlei wijze in gevaar kan brengen.

 

4. Vergoeding

Het bedrag van de vergoeding om te kunnen deelnemen is vastgelegd op onze website www.europeanbugin.com (“Inschrijvingsvergoeding”).

De Inschrijvingsvergoeding is verschuldigd door iedere deelnemer.

De Inschrijvingsvergoeding kan alleen online worden voldaan in EURO.

Deelname aan het evenement is pas bevestigd nadat de Inschrijvingsvergoeding volledig is ontvangen en bevestigd door de Organisator.

U erkent en gaat ermee akkoord dat vanaf de datum dat uw Inschrijvingsvergoeding door de Organisator is ontvangen, enig deel van het door u betaalde Inschrijvingsvergoeding of een deel daarvan in geen geval gerestitueerd zal worden bij het onvermogen van de deelnemer om deel te nemen om welke reden dan ook. Met andere woorden: de Organisator zal geen restitutie van de Inschrijvingsvergoeding verlenen of enige compensatie betalen indien u om welke reden dan ook niet in staat bent deel te nemen aan het evenement. De Inschrijvingsvergoeding kan echter wel worden overgedragen aan een ander persoon indien u niet kunt deelnemen, mits u de Organisator hiervan voor aanvang van het evenement schriftelijk op de hoogte stelt.

 

5. DEFINITIEVE DEELNAME

5.1 Geen herroepingsrecht

Consumenten hebben bij aankopen op afstand een herroepingsrecht, waardoor zij binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst alsnog kunnen afzien van de aankoop. De Organisator kan zich hier evenwel beroepen op de uitzondering voor diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. De deelnemer beschikt aldus niet over een herroepingsrecht bij de aankoop van een ticket voor het evenement.

5.2 Geen voortijdige beëindiging

De deelnemer is niet in de mogelijkheid om zijn deelname voortijdig te beëindigen.

 

6. ANNULERING VAN HET EVENEMENT

De Organisator heeft in geval van overmacht (zie ook clausule 9.1 in verband met overmacht) de mogelijkheid om het evenement uit te stellen, dan wel af te gelasten onder terugbetaling van de Inschrijvingsvergoeding, na aftrek van een administratiekost (zoals aangegeven op onze website).

 

7. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn jegens een Deelnemer voor (a) enige schade als gevolg van het handelen of nalaten van een deelnemer tijdens deelname aan het evenement, of (b) enige schade veroorzaakt aan uw voertuig of schade aan of verlies van de inhoud van het voertuig of enige andere persoonlijke eigendom.

In de mate dat dit toegelaten is, kunnen de Organisator, haar werknemers, vrijwilligers en evenementsponsors niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

Niets in deze Evenement Voorwaarden beoogt uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze verkoopsvoorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Elke Deelnemer zal de Organisator, haar werknemers, vrijwilligers en evenementsponsors volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade of als gevolg van boetes opgelegd door de autoriteiten met betrekking tot illegale stoffen of overtredingen van de verkeerswetgeving.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Afstand van portretrechten

Het portretrecht, ook wel recht op afbeelding genoemd, is het recht dat u verkrijgt wanneer u geportretteerd wordt. Het portretrecht houdt in dat uw afbeelding enkel gemaakt en gebruikt kan worden mits uw toestemming. Dit recht speelt enkel wanneer u herkenbaar bent op de afbeelding.

Iedere deelnemer erkent dat de Organisator foto’s en videobeelden mag maken die het evenement documenteren. Door deel te nemen aan het evenement geeft u toestemming om gefotografeerd te worden en om opgenomen te worden in filmbeelden.

Iedere deelnemer erkent dat de Organisator het recht heeft foto’s of beeldmateriaal waarop u verschijnt te gebruiken of niet te gebruiken en dat, indien de Organisator dergelijke foto’s of beeldmateriaal gebruikt, dit naar eigen goeddunken van de Organisator mag worden bewerkt.

U verklaart hierbij dan ook in rechte volledig en definitief afstand te doen van enig recht, titel of aanspraak op de afbeeldingen en onderdelen daarvan en u verleent de Organisator een royalty-vrije licentie om uw verschijning op het evenement te gebruiken en te exploiteren op alle mogelijke manieren (waaronder gebruiken, bewerken, publiceren, reproduceren en distribueren) en in alle mogelijke media, waar ook ter wereld en eeuwigdurend.

Door zich in te schrijven als deelnemer, verzekert u tevens dat al uw medepassagiers (meerderjarig dan wel minderjarig) afstand doen van hun bovengenoemd recht en vrijwaart u de Organisator daarvoor.

8.2 European bug-in intellectuele eigendom

Deelnemers zijn niet gerechtigd de naam, logo’s, handelsmerken of enige andere intellectuele eigendom van de Organisator, partners of sponsors te gebruiken voor welk doel dan ook. In het bijzonder is een deelnemer niet gerechtigd het logo of de naam van European Bug In te gebruiken op enige website of in drukwerk zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator te hebben verkregen.

 

9. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1 Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Evenement Voorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil.

9.2 Bescherming van persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie bij de inschrijving is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw inschrijving tot deelname. Als deze gegevens ontbreken kan uw inschrijving niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Evenement Voorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

9.3 Volledige overeenkomst

Deze Evenement Voorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die hierin zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de partijen.

9.4 Nietigheid

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Evenement Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Evenement Voorwaarden. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

9.5 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Evenement Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

9.6 Wijziging voorwaarden

Wij houden ons het recht voor om deze Evenement Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Evenement Voorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de inschrijving blijft evenwel, voor wat betreft de overeenkomst, van toepassing tussen u en ons.

9.7 Schending Voorwaarden

Indien u deze Evenement Voorwaarden overtreedt of weigert de instructies op te volgen die u tijdens het evenement worden gegeven door de Organisator of één van haar werknemers, kunnen wij u verbieden verder deel te nemen aan het evenement en in dat geval zal u geen recht hebben op restitutie van uw Inschrijvingsvergoeding.